O nas...


Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła" powstał w 1993 roku. W 1997 r. został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie. Od 1997 Źródła" prowadzą Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej, który jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w Łodzi pod nr. K 519. Od początku swojej działalności Źródła" prowadziły szeroko rozumianą edukację ekologiczną, współpracując z łódzkimi szkołami oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze oraz z władzami samorządowymi. Ośrodek stał się miejscem spotkań młodych ludzi zainteresowanych pracą na rzecz środowiska oraz zdrowym stylem życia bez nałogów.

Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej jest to projekt nastawiony na stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej młodzieży łódzkiej poprzez aktywną edukacje ekologiczną. Misją Ośrodka jest przybliżenie młodzieży spędzającej większość życia w wielkim mieście idei ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju. OEiKE jest ośrodkiem typowo miejskim, nie zajmującym się biologicznym aspektem ochrony środowiska, lecz podchodzącym do wychowywania młodzieży w sposób całościowy, poprzez łączenie elementów kultury, ekologii i twórczego myślenia.

W ramach Ośrodka działały rozmaite grupy tematyczne: czynnej ochrony płazów, teatralna, taneczna, dziennikarska, muzyki naturalnej, Bliżej korzeni", grupa na rzecz życia bez uzależnień, grupa dyskusyjna Gdy Sokrates ma 5 lat". Do dziś istnieją następujące grupy:

Grupa Praw Zwierząt Psubraty" zajmuje się ochroną humanitarną zwierząt. W 1996 roku zorganizowała w Łódzkim Domu Kultury wystawę Prawa zwierząt". Co roku w Dzień Zmarłych oraz przed świętami Bożego Narodzenia oraz z okazji Walentynek organizowane są kwesty na rzecz bezdomnych zwierząt. W 1997 r. grupa prowadziła kampanię Ratujmy wilki", której efektem było wpisanie wilka na listę zwierząt chronionych w Polsce. Obecnie prowadzona jest kampania Egzotyczni więźniowie" mająca na celu ograniczenie domowej hodowli egzotycznych zwierząt chronionych.
Grupa Przyrodnicza grupa działa na rzecz ochrony miejsc przyrodniczo cennych. Grupa prowadziła kampanię na rzecz utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, obecnie prowadzi kampanię na rzecz utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego. Grupa włączyła się w projekt tworzenia Mapy Dzikiej Polski i bierze udział w projekcie szkoleń dla Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
Grupa transportowa działa na rzecz promocji ekologicznych rozwiązań w transporcie. Prowadzi kampanię mającą na celu zachowanie pętli i torowisk tramwajowych planowanych do likwidacji. Postuluje budowę ścieżek rowerowych oraz promuje wykorzystanie transportu zbiorowego w mieście. Grupa włącza się w działania na rzecz zmiany polityki transportowej państwa i dostosowania jej do zasad zrównoważonego rozwoju.
Klub Zdrowego Życia propaguje styl życia związany ze zdrowym odżywianiem, uprawianiem sportów, kontaktem z przyrodą, profilaktyką uzależnieniową. Organizuje spotkania, wykłady, prelekcje oraz pokazy filmów. Odbywają się również weekendowe wycieczki rowerowe poza miasto.


Nasze propozycje dla szkół

Warsztaty dla młodzieży. Codziennie prowadzimy zajęcia w szkołach, prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem ćwiczeń plastycznych, parateatralnych, twórczego myślenia, negocjacji. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych. Dysponujemy zestawem różnych warsztatów. Oferta warsztatowa tutaj.
Szkolenia dla nauczycieli. Prowadzimy szkolenia dotyczące aktywnych sposobów prowadzenia zajęć na temat ekologii. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób warsztatowy, wspólne tworzenie bloków zajęć z zakresu ekologii, a także poszerzenie świadomości ekologicznej pedagogów.
Zajęcia terenowe. Od wiosny 2000 roku planujemy rozpocząć organizowanie całodziennych lub kilkudniowych zajęć w terenie ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniego kontaktu z przyrodą, który są szczególnie ważne dla młodzieży z miasta. Zajęcia stanowić będą pozytywną alternatywę dla organizowanych często tzw. zielonych szkół".
Zielono w szkole - wspieranie działań proekologicznych na terenie szkoły. Proponujemy wspólne z gronem pedagogicznym z danej szkoły przygotowywanie działań ekologicznych przy współudziale uczniów: konkursów, wystaw, przedstawień związanych np. z Dniem Ziemi, Tygodniem Zwierząt itp.
Wystawy. Są propozycją dla szerokiego grona odbiorców, w prosty sposób mogą rozbudzić zainteresowanie ekologią. Kilka razy do roku organizujemy wystawy plastyczne, fotograficzne, pokonkursowe.
Konkursy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy liczne konkursy plastyczne, literackie, muzyczne i fotograficzne dla uczniów łódzkich szkół. Pozwalają one rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów działaniami na rzecz ochrony środowiska. Oprócz nagród rzeczowych możliwe jest także włączenie autorów nagrodzonych prac w działania Ośrodka, np. do współpracy przy przygotowywaniu kwartalnika Psubraty" lub innych wydawnictw.
Wydawnictwa: ODE Źródła" wydają Kwartalnik Praw Zwierząt i Ekologii Psubraty" przeznaczonego głównie dla uczniów szkół średnich i poruszającego tematykę ochrony humanitarnej zwierząt oraz comiesięczny Biuletynu" prezentującego bieżącą działalność stowarzyszenia.
W roku 2001 planujemy rozpoczęcie wydawania nieregularnika ekoedukacyjnego Edukacyjny kameleon" skierowanego do nauczycieli i redagowanego przy współpracy z nimi, zawierającego m.in. scenariusze warsztatów ekologicznych, informacje o imprezach ekologicznych, konkursach. Dwukrotne wydanie książki Ekologia mieszczucha" cieszyło się ogromnym powodzeniem, lecz oprócz scenariuszy zajęć istnieje też potrzeba łatwego docierania do nauczycieli z aktualnymi informacjami na temat działań ekologicznych w regionie łódzkim. Chcemy by Edukacyjny kameleon"zawierał scenariuszami lekcji ekologicznych, pomysły na ciekawe ćwiczenia, wycieczki, teksty z zakresu twórczego myślenia, twórczego prowadzenia zajęć. Zapraszamy wychowawców i nauczycieli do współpracy przy redagowaniu, prosimy o teksty w których podzielą się Państwo własnymi pomysłami, udostępnią fragmenty programów autorskich, opiszą nowatorskie lekcje, zrecenzują podręczniki. Chcemy by biuletyn nie dotyczył tylko ochrony środowiska lecz także innych dziedzin.
Planujemy również kolejne wznowienie pierwszej części książki Bogny Stawickiej i Sławomira Rucińskiego pt. Ekologia mieszczucha" oraz wydanie jej drugiej części.