Walne Zgromadzenie Członków ODE "Źródła"

W piątek, 19 listopada 1999 r. o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia (Łódź, ul. Kilińskiego 78) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, to Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. Zgodnie z art. 34 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Najważniejszy punkt problemu to przyjęcie raportu z dwuletniej pracy obecnego Zarządu stowarzyszenia i wybór nowych władz.
Prosimy wszystkich członków o niezawodne i punktualne przybycie.

Zarząd ODE "Źródła"